ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

[Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού σύμφωνα με τα όσα έγιναν δεκτά κατά την ΓΣ της 18-3-2023]

Μπορείτε να κατεβάσετε το καταστατικό σε μορφή αρχείου PDF.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Ίδρυση - Eπωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

 

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Επιστημονικό και Επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με έδρα το Μαρούσι Αττικής και περιφέρεια δράσης όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Η σφραγίδα του Σωματείου φέρει κυκλικά μεν την επωνυμία του Σωματείου και το έτος ιδρυσης αυτoύ, στο κέντρο δε την προτομή της Υγείας.

Η ΕΕΠΕΑΧ διατηρεί διαδικτυακό τόπο (website) με ηλεκτρονική διεύθυνση www.hespras.gr.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός του Σωματείου είναι η προαγωγή της Επιστήμης της Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής στην Ελλάδα και των ευρύτερων επαγγελματικών σκοπών των μελών της, η με κάθε σύννομο τρόπο προστασία της ειδικότητας, η προαγωγή και αναβάθμιση του επαγγέλματος του Πλαστικού Χειρουργού και η εκπροσώπηση της χώρας μας στα οικεία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Ο σκοπός αυτός θα επιδιώκεται με κάθε είδους δραστηριότητα, ενδεικτικά δε:

α. Με την διάδοση και ενίσχυση της έρευνας με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο επί θεμάτων που σχετίζονται  με την Πλαστική Χειρουργική γενικά.

β. Με την οργάνωση πάσης φύσεως επιστημονικών εκδηλώσεων, ιδιαίτερα δε, διαλέξεων, συνεδρίων, Ελληνικών και ∆ιεθνών επιστημονικών συγκεντρώσεων, με την ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης, με δημοσιεύσεις σε Ημεδαπά και Αλλοδαπά ιατρικά περιοδικά επιστημονικών εργασιών που έχουν σχέση ή συμβάλλουν στην προαγωγή της Πλαστικής Χειρουργικής.

γ. Με την επιδίωξη της συμβολής ξένων επιστημόνων στην δραστηριότητα του Σωματείου.


δ. Με την έκδοση περιοδικών ή άλλων εντύπων, βιβλίων κ.λ.π., στα οποία θα δημοσιεύονται επιστημονικές εργασίες επι θεμάτων Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής.

ε. Με την συνεργασία ή συμμετοχή του Σωματείου σε άλλα Ιατρικά Ημεδαπά ή Αλλοδαπά Σωματεία ή Εταιρείες και ιδιαίτερα στις ∆ιεθνείς Εταιρείες Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής.

στ. Με την δημιουργία κοινού συναδελφικού πνεύματος και ομαλών σχέσεων μεταξύ των μελών με σκοπό την εξυπηρέτηση και προαγωγή της Επιστήμης της Πλαστικής Χειρουργικής.

ζ. Με την εποπτεία για την πιστή τήρηση των Νόμων και Κανονισμών που αφορούν τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των Πλαστικών Χειρουργών, όπως απορρέουν από τον Κώδικα ∆εοντολογίας, ο οποίος προσαρτάται στο παρόν καταστατικό.

η. Με την δημιουργία και οργάνωση ειδικών τμημάτων ή επιτροπών επιμέρους γνωστικών αντικειμένων της Πλαστικής Χειρουργικής, στα οποία θα ανήκουν εκείνα από τα μέλη τα οποία θα ασχολούνται ή θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι’ αυτά. Τα τμήματα ή οι επιτροπές αυτές θα έχουν ως σκοπό την διάδοση και ενίσχυση της έρευνας στον τομέα τους και θα συμμετέχουν στις αντίστοιχες ∆ιεθνείς οργανώσεις.

θ. Με την εκπροσώπηση των ειδικών επαγγελματικών συμφερόντων όλων των Ελλήνων Πλαστικών Χειρουργών σε δημόσιες αρχές, ιατρικούς και λοιπούς οργανισμούς και ασφαλιστικά ταμεία.

ι. Με την εκπροσώπηση του κλάδου έναντι του κοινού και των μέσων επικοινωνίας σε επιστημονικά και επαγγελματικά θέματα.

ια. Με την παροχή συμβουλών στα μέλη της επί επαγγελματικών υποθέσεων.

ιβ. Με την συνεργασία με τους νομικούς σύμβουλους της Εταιρείας για την παροχή νομικών συμβουλών και την αντιμετώπιση των επαγγελματικών προβλημάτων νομικής φύσης των μελών της.

ιγ. Με την προσπάθεια διασφάλισης της ποιότητας της βασικής εκπαίδευσης των ειδικευομένων στην Πλαστική Χειρουργική καθώς και της δια βίου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης όλων των Πλαστικών Χειρουργών της Ελλάδος.

Ιδ. Με την αρμονική και εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους αρμοδίους κρατικούς φορείς (Υπουργείο Υγείας, ΚΕΣΥ, κ.λ.π.), για τη θέσπιση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την επίτευξη του ανωτέρου σκοπού.

ιε. Κάθε περαιτέρω δραστηριότητα που θα προάγει τα θεμιτά και επιστημονικά συμφέροντα των Μελών της και θα αποφασίζεται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
Μέλη - Υποχρεώσεις και ∆ικαιώματα αυτών . Τμήματα

ΑΡΘΡΟ 4

Μέλη του Σωματείου δύναται να είναι Έλληνες και Αλλοδαποί ιατροί που κατέχουν τον τίτλο ειδικότητας της Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής. ∆ιακρίνονται δε τα μέλη σε:

α. Τακτικά, β. Ομότιμα, γ. Αντεπιστέλλοντα, δ. Επίτιμα, ε. Πάρεδρα.

Ως ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ εγγράφονται οι γιατροί που ασκούν το επάγγελμα στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, έχουν την ειδικότητα του Πλαστικού Χειρουργού και είναι εγγεγραμμένοι σε Ιατρικό Σύλλογο της Ελληνικής Επικράτειας.

Ως ΟΜΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ανακηρύσσονται τα αποσυρόμενα από την ενεργό δραστηριότητα τακτικά μέλη με απόφαση του ∆Σ.

Ως ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εγγράφονται οι Πλαστικοί Χειρουργοί που κατοικούν στην αλλοδαπή.

Ως ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ εγγράφονται Έλληνες και Αλλοδαποί ιατροί οπουδήποτε και αν κατοικούν οι οποίοι συνέβαλαν ή συμβάλλουν με οιονδήποτε εξέχοντα τρόπο στη επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

Ως ΠΑΡΕ∆ΡΑ ΜΕΛΗ εγγράφονται Έλληνες ή αλλοδαποί ειδικευόμενοι της Πλαστικής Χειρουργικής, που εκπαιδεύονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, έχουν περατώσει τον χρόνο ειδίκευσης στην Γενική Χειρουργική και έχουν ξεκινήσει την εκπαίδευσή τους στην Πλαστική Χειρουργική. Μετά την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας θα διαγράφονται αυτόματα από πάρεδρα μέλη.

 

ΑΡΘΡΟ 5

α. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν ως Τακτικά μέλη, υποβάλλουν έγγραφη αίτηση προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα που προσαρτάται στο παρόν καταστατικό, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από υπόμνημα της επιστημονικής τους σταδιοδρομίας και πρόταση προς εγγραφή δύο τουλάχιστον τακτικών εν ενεργεία (εχόντων δικαίωμα ψήφου) μελών. Το προς εγγραφή νέο Τακτικό Μέλος, υποχρεούται όπως παρευρίσκεται στη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου που συζητείται η αίτηση του. Η αποδοχή της αίτησης εγγραφής αποφασίζεται με ανοικτή ψηφοφορία από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αρνητικής ψήφου από μέλος ή μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, η αίτηση εγγραφής παραπέμπεται στην προσεχή Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του καταστατικού.

β. Για την εγγραφή μελών ως Επίτιμων ή Αντεπιστελλόντων απαιτείται η ίδια διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω, η σχετική όμως πρόταση πρέπει να γίνει από πέντε τουλάχιστον τακτικά μέλη.

γ. Πάρεδρα μέλη εγγράφονται μετά από σχετική αίτηση τους προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, που πρέπει να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά σπουδών και ειδίκευσης τους και σχετική πρόταση του Διευθυντή της κλινικής στην οποία εκπαιδεύονται ή ενός τακτικού μέλους της εταιρείας. Η απόφαση της αποδοχής της αίτησης τους λαμβάνεται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο με απλή πλειοψηφία.

δ. Τακτικό μέλος που στο παρελθόν έχει διαγραφεί από το μητρώο τακτικών μελών της Εταιρείας μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ λόγω οφειλών για τουλάχιστον δύο έτη και επιθυμεί την επανεγγραφή του, θα πρέπει να καταβάλλει το σύνολο των οφειλών μέχρι τη διαγραφή του (με το ποσό συνδρομής που ίσχυε στα έτη των οφειλών) και ποσό επανεγγραφής ίσο με δύο ετήσιες συνδρομές, πέραν το ποσού της συνδρομής για το έτος επανεγγραφής. Με απόφαση του ΔΣ θα καθορίζεται ο χρόνος αποπληρωμής του συνολικού κόστους επανεγγραφής, καθώς και η απόρριψη του αιτήματος επανεγγραφής σε περίπτωση μη ομόφωνης αποδοχής από το ΔΣ. Στο επανεγγραφέν μέλος δε θα χορηγούνται πιστοποιητικά μέλους ή άλλες βεβαιώσεις μέχρι την πλήρη οικονομική τακτοποίηση του μέλους.

ΑΡΘΡΟ 6

Τα μέλη του Σωματείου είναι δυνατόν να διαγραφούν από τα Μητρώα:

α. Μετά από έγγραφη αίτηση τους. Η αίτηση διαγραφής πρέπει να γνωστοποιείται δύο τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και η υποχρέωση καταβολής της ετήσιας συνδρομής ισχύει για το έτος κατά το οποίο θα πραγματοποιείται η διαγραφή.

β. Με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16, εάν μέλος επιδεικνύει συστηματική απειθαρχία προς τις διατάξεις του καταστατικού ή παραβεί τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ή τιμωρηθεί τελεσίδικα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ή καταδικαστεί τελεσίδικα για αξιόποινη πράξη που βλάπτει τα συμφέροντα και το κύρος της Εταιρείας και των μελών της.

γ. Σε περίπτωση καθυστέρησης της συνδρομής του περισσότερο από δύο χρόνια, μετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.

δ. Εάν διαγραφούν από τον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι. Στην περίπτωση αυτή η διαγραφή γίνεται με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.

Το μέλος που διαγράφεται δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την ανάληψη των εισφορών ή άλλων καταβολών του προς το Σωματείο.

 

ΑΡΘΡΟ 7

Τα Τακτικά μέλη της Εταιρείας εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις (χωρίς οφειλές κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος), έχουν το δικαίωμα να παίρνουν μέρος σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου, έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλα τα καταστατικά όργανα με τον περιορισμό του άρθρου 18 παρ. α, σε ότι αφορά το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, έχουν δικαίωμα να ελέγχουν την ∆ιοίκηση, να υποβάλλουν προτάσεις και να συμμετέχουν στις λοιπές δραστηριότητες της Εταιρείας. Στις Συνελεύσεις δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται τακτικά μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις κατά το τρέχον έτος.

Τα Πάρεδρα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, καθώς και τα Ομότιμα, τα Αντεπιστέλλοντα και Επίτιμα μέλη (που δεν καταβάλουν ετήσια συνδρομή), έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και σε όλες τις δραστηριότητες του Σωματείου, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου ή δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 

ΑΡΘΡΟ 8

α. Στην Εταιρεία έχουν συσταθεί και λειτουργούν:

1.      Το τμήμα Εγκαυμάτων,

2.      Το τμήμα Μικροχειρουργικής και Χειρουργικής Χειρός,

3.      Το τμήμα Ογκολογικής Πλαστικής Χειρουργικής και Μελανώματος,

4.      Το τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής Παίδων και Συγγενών & Εμφανών Διαφορών,

5.      Το τμήμα Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής και

6.      Το τμήμα Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής Μαστού.

 

Για όλα τα τμήματα ισχύουν τα παρακάτω οριζόμενα στο (β).

β. Κάθε τμήμα θα εκπροσωπείται από τριμελή επιτροπή η οποία θα εκλέγεται από τη ΓΣ μεταξύ των μελών που θέτουν υποψηφιότητα, με μυστική ψηφοφορία ανά διετία, και η οποία θα συντονίζει τις δραστηριότητες του, τόσο μέσα στα πλαίσια του Σωματείου, όσο και στην εν γένει επιστημονική δραστηριότητα του τμήματος και θα εκπροσωπεί το τμήμα στα εθνικά και διεθνή συνέδρια.

Σε όλα τα τμήματα μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη του Σωματείου που έχουν ιδιαίτερο κλινικό, επιστημονικό, ή ερευνητικό ενδιαφέρον για τον τομέα αυτό της Πλαστικής Χειρουργικής.

Κάθε Τμήμα θα έχει ως σκοπό την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της έρευνας και την προαγωγή των συμφερόντων του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου Πλαστικής Χειρουργικής και θα συνεργάζεται και θα εκπροσωπεί το Σωματείο στις Διεθνείς Εταιρείες Πλαστικής Χειρουργικής.

Κάθε τμήμα θα έχει την δυνατότητα να εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τη διοργάνωση συνεδρίων, ή άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων ή την πραγματοποίηση άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων, σε συνεργασία ή μη, με άλλες αντίστοιχες Ελληνικές ή Διεθνείς Εταιρείες και να προβαίνει στην πραγματοποίηση αυτών των εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων, ενισχυόμενο από πόρους της Εταιρείας μετά από προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε τμήμα ακόμα μπορεί να διοργανώνει και να συμμετέχει σε εκδηλώσεις ή άλλες δραστηριότητες χωρίς να χρησιμοποιήσει πόρους της Εταιρείας, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί να ενεργήσει αντίθετα ή ανεξάρτητα προς τα συμφέροντα ή τις δραστηριότητες της Εταιρείας ή κατά παράβαση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ή των διατάξεων του καταστατικού. Η λειτουργία δε και η οργάνωση του τμήματος ρυθμίζονται μόνον όπως ορίζεται από το παρόν καταστατικό.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́

ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 9

Τους πόρους της Εταιρείας αποτελούν:

α. Το δικαίωμα εγγραφής και οι ετήσιες εισφορές των μελών (Τακτικών -Παρέδρων), το ύψος των οποίων καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από σχετική πρόταση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, ώστε να είναι δυνατόν να καλύπτονται οι εκάστοτε ανάγκες του Σωματείου. Το δικαίωμα εγγραφής και οι ετήσιες εισφορές πρέπει να ορίζονται ίσες για όλα τα μέλη, οι ετήσιες εισφορές όμως των Παρέδρων μελών πρέπει πάντοτε να ορίζονται στο 1⁄2 του ποσού που θα καθορίζεται για τα υπόλοιπα μέλη. Η ετήσια εισφορά καταβάλλεται έως τις 28/2 κάθε έτους. Τα πάρεδρα μέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του δικαιώματος εγγραφής τους ως τακτικό μέλος εφόσον διετέλεσαν πάρεδρα μέλη επί διετία τουλάχιστον και αιτηθούν την εγγραφή τους ως τακτικά μέλη εντός εξαμήνου από την λήψη του τίτλου ειδικότητας.

β. ∆ωρεές, Κληρονομιές, Κληροδοσίες και κάθε άλλο ποσό που νόμιμα θα περιέρχεται στο Ταμείο του Σωματείου και

γ. Οι τόκοι των Κεφαλαίων και γενικά τα εισοδήματα από την περιουσία της Εταιρείας, καθώς και από τις διάφορες εκδηλώσεις, ιδίως επιστημονικές,
εκπαιδευτικές ή κοινωνικές και γενικώς κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια για τον προσδιορισμό εσόδων. Έκτακτη εισφορά για την αντιμετώπιση σοβαρού οικονομικού θέματος, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πρόταση του ∆.Σ. και έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου.

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχείριση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας γίνεται με ευθύνη και επιμέλεια του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Η διάθεση, εκποίηση ή με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή παραχώρηση δικαιωμάτων επί της ακίνητης περιουσίας του Σωματείου καθώς και του αποθεματικού κεφαλαίου, είναι δυνατή μόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, Τακτικής ή Έκτακτης που συγκαλείται για το σκοπό αυτό. Για την λήψη τέτοιας απόφασης, στην Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντα τα 3/5 του αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και η απόφαση να ληφθεί με πλειοψηφία των 5/6 των μελών που είναι παρόντα.

Η σε χρήμα περιουσία της Εταιρείας κατατίθεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς (όψεως ή προθεσμίας) ή χρεόγραφα αξιών σε Τράπεζα ή υποκατάστημα (εντός της Ελλάδος) της επιλογής του ∆Σ. Η αλλαγή Τράπεζας είναι δυνατή μόνο με αιτιολογημένη απόφαση του ∆Σ.

Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας, διατίθενται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών και των δαπανών λειτουργίας της Εταιρείας, για την προμήθεια μέσων εκπαίδευσης και τη χορήγηση υποτροφιών, καθώς και, εν γένει για την κάλυψη δαπανών που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του σωματείου.

Κάθε ταμειακό υπόλοιπο αφαιρουμένων των αναγκαίων ποσών για την μηνιαία λειτουργία της Εταιρείας, κατατίθεται εγκαίρως στους εν λόγω λογαριασμούς μερίμνη του ταμία της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ ́

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 11

Όργανα ∆ιοίκησης της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 12
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εκτός από τις αρμοδιότητες που ρητά αναφέρονται στα άρθρα αυτού του καταστατικού και των Νόμων, η Γενική Συνέλευση έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Την εκλογή των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον έλεγχο των πεπραγμένων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.

β. Την ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων που συντάσσει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, τον έλεγχο της διαχείρισης και την έγκριση του απολογισμού.

γ. Την απόφαση για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ή την ρύθμιση θεμάτων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και τα οποία φέρονται για συζήτηση στη Γενική Συνέλευση από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, ή με έγγραφο από το 1/5 τουλάχιστον των μελών.

δ. Την τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 38.

ε. Την διάλυση της Εταιρείας σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 37.

στ. Την εκδίκαση εφέσεων κατά των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

ζ. Την εκλογή των ελεγκτών και των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου μεταξύ των μελών της Εταιρείας.

η. Την εκλογή των τριμελών Επιτροπών των Τμημάτων της Εταιρείας που προβλέπονται από το άρθρο 8.

θ. Την εκλογή των μελών της Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 13

Η Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν ανά έτος και μάλιστα εντός του τελευταίου τριμήνου κάθε έτους, έκτακτα δε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. του 1/5 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, στην οποία πρέπει να αναγράφεται και ο λόγος της σύγκλησης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει την Συνέλευση μέσα σε τριάντα ημέρες (30) το πολύ από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Είναι δυνατόν η Γενική Συνέλευση να συμπίπτει και να οργανώνεται κατά την διάρκεια του Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρείας σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή για το χρονοδιάγραμμα. Θα αποτελεί Γενική Συνέλευση εκλογών όλων των οργάνων της Εταιρείας.

Σε καταστάσεις ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων (πανδημίες) κατά τις οποίες δεν καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση ΓΣ με φυσική παρουσία, τότε αυτή δύναται να εκτελείται μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον αυτό επιτραπεί με διάταξη νόμου. Στην περίπτωση αυτή τα μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν ηλεκτρονικά θα πρέπει να ενημερώσουν τη Γραμματεία της Εταιρείας τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ΓΣ, ώστε να ελεγχθεί η οικονομική τους κατάσταση και να τους αποσταλεί ο σχετικός ηλεκτρονικός σύνδεσμος. Η ψηφοφορία θα είναι φανερή και θα διεξάγεται μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.

ΑΡΘΡΟ 14

α. Τα μέλη της Εταιρείας καλούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με ατομικές προσκλήσεις (μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) στις οποίες αναγράφονται ο τόπος, η ημέρα και ώρα κατά την οποία θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και μνεία για την επανάληψη της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας. Οι προσκλήσεις αυτές αποστέλλονται ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) στα μέλη τριάντα ημέρες (30), προ της καθορισθείσης από το Δ.Σ. ημερομηνίας πρώτης προσελεύσεως για Γενική Συνέλευση. Την ευθύνη για την ακριβή ηλεκτρονική διεύθυνση φέρει έκαστο μέλος, το οποίο σε περίπτωση αλλαγής οφείλει να ενημερώνει σχετικά τη γραμματεία της Εταιρείας. Η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ανακοινώνονται και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας μερίμνη του Δ.Σ.

β. Τα μέλη που προσέρχονται στην Γενική Συνέλευση, υπογράφουν σε κατάλογο που τηρείται σε κάθε συνεδρίαση και επικυρώνεται από τον ταμία η ταμειακή τους ενημερότητα. Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των τακτικών μελών στη ΓΣ (τακτική ή εξ αναβολής) είναι η οικονομική τους τακτοποίηση έγκαιρα πριν από τη διεξαγωγή της.

γ. Τα μέλη που κωλύονται να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, μπορούν, εκτός αν πρόκειται περί καταστατικής συνελεύσεως, να αντιπροσωπευτούν από ένα άλλο μέλος το οποίο πρέπει να εξουσιοδοτήσουν με έγγραφο, στο οποίο θα υπάρχει επικύρωση υπογραφής από την γραμματεία του Νοσοκομείου, για τους εργαζόμενους σε διάφορα Νοσοκομεία ή από επίσημη κρατική Αρχή ή τον Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής τους, ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με τη νομοθεσία, καθώς και με ηλεκτρονική εξουσιοδότηση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του gov.gr, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς ο λόγος της εξουσιοδότησης. Ο αντιπρόσωπος οφείλει να δηλώσει κατά την προσέλευση του την ιδιότητα του και να καταθέσει στον Πρόεδρο το έγγραφο της πληρεξουσιότητας του. Έκαστο τακτικό μέλος είναι δυνατόν να εκπροσωπήσει δια εξουσιοδότησης μέχρι ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ταμειακώς ενήμερο. Υποχρεούται δε να καταθέσει την εξουσιοδότηση στο Προεδρείο για επικύρωση της εγκυρότητας προ της ενάρξεως της Γενικής Συνελεύσεως, άλλως αυτή θεωρείται άκυρη.

δ. Τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου δύναται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται περί καταστατικής συνελεύσεως, και με ηλεκτρονική ψήφο εφόσον το δηλώσουν εγγράφως τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τη διαδικασία της ψηφοφορίας την καθορίζει το ΔΣ και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά και με ανάλογη ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΠΕΑΧ.

ΑΡΘΡΟ 15

α. Η Γενική Συνέλευση όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συζητήσει και να αποφασίσει για κάθε θέμα της αρμοδιότητος της όταν παρίσταται το ½ του αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

β. Ελλείψει απαρτίας η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ματαιώνεται και η συνέλευση καλείται σε νέα συνεδρίαση μέσα σε δέκα ημέρες από την ημέρα κατά την οποία ματαιώθηκε, οπότε λογίζεται σε απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των ταμειακά ενήμερων μελών που προσήλθαν.

γ. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα κάθε συνέλευσης.

δ. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας, με παρουσία του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.

 

ΑΡΘΡΟ 16

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται.

Η λήψη αποφάσεων (παραδοχή ή απόρριψη) γίνεται με ανάταση χειρών ή με ονομαστική κλήση ή με μυστική ψηφοφορία (σε περίπτωση ψηφοφορίας για διαγραφή μέλους μετά από πρόταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου). Η εκλογή μελών του ΔΣ, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των Τμημάτων και των Επιτροπών  της Εταιρείας γίνεται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία.

 

ΑΡΘΡΟ 17
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από εννέα (9) μέλη, δηλαδή: από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε Συμβούλους. Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα επόμενα άρθρα.

Τα μέλη του ΔΣ δύνανται να είναι μέλη Τμημάτων και Επιτροπών της Εταιρείας.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συμμετέχει κατόπιν προσκλήσεως και εκπρόσωπος των ειδικευομένων Ιατρών χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο οποίος εκλέγεται από τα Πάρεδρα μέλη της Εταιρείας κατά τις επίσημες αρχαιρεσίες, με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. στ’. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της ειδίκευσής του θα αντικαθίσταται από τον επόμενο στη λίστα εκλογής. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίων ή αντικαταστατών θα ορίζεται με απόφαση του ΔΣ.

 

ΑΡΘΡΟ 18

α. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν τα τακτικά μέλη τα οποία έχουν εγγραφεί στην Εταιρεία από τριετίας τουλάχιστον.

β. Τα μέλη που επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να υποβάλλουν προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έγγραφη υποψηφιότητα το αργότερο 20 ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Στην ίδια προθεσμία τίθενται οι υποψηφιότητες για το αξίωμα των ελεγκτών, και των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου, αλλά και για τις επιτροπές, τα τμήματα και τον εκπρόσωπο των ειδικευομένων.

Εφόσον δεν υπάρξουν ενδεχομένως υποψηφιότητες για εκλογή σε οποιαδήποτε από τα παραπάνω σώματα, το ΔΣ καταρτίζει πίνακα υποψηφιοτήτων για τις κενές θέσεις.

ΑΡΘΡΟ 19

α. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των Τμημάτων και των Επιτροπών της Εταιρείας και του εκπροσώπου των ειδικευομένων πραγματοποιείται αφού ολοκληρωθεί η Απολογιστική Γενική Συνέλευση του απερχόμενου ΔΣ (τακτική ή εξ αναβολής). Η εκλογή δύναται να πραγματοποιείται με σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω ειδικής πιστοποιημένης από το Κράτος εφαρμογής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, εφόσον αυτό επιτραπεί με διάταξη νόμου.

β. Η εκλογή διεξάγεται υπό την εποπτεία επιτροπής που αποτελείται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και τρία (3) μέλη Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη της εκλογής.

γ. Πριν από την έναρξη της εκλογής, ο Πρόεδρος αναρτά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας τα ονόματα των υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου, για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, την Εξελεγκτική Επιτροπή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, τα μέλη των Τμημάτων και των Επιτροπών και του εκπροσώπου των ειδικευομένων. Το ψηφοδέλτιο αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλα τα Μέλη και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΠΕΑΧ.

δ. Τα μέλη της Εταιρείας ψηφίζουν αποκλειστικά για τον εαυτό τους ή και σαν πληρεξούσιοι άλλου μέλους αφού ελεγχθεί από την επιτροπή το σχετικό δικαίωμα τους καθώς και του εξουσιοδοτούντος και υπογράψουν σε σχετική κατάσταση που τηρείται για την ψηφοφορία. Προκειμένου τα Τακτικά μέλη να έχουν δικαίωμα ψήφου (και αντίστοιχα τα Πάρεδρα μέλη για την εκλογή του εκπροσώπου των ειδικευομένων) θα πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερα τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία για την οποία προκηρύχθηκαν οι εκλογές. Τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη, μπορούν να αποστέλλουν με συστημένη επιστολή τα ψηφοδέλτια τους, κανονικά συμπληρωμένα, ώστε να παραλαμβάνονται από τον Πρόεδρο της Εταιρείας μέχρι της προηγούμενης των αρχαιρεσιών, Τα ψηφοδέλτια βρίσκονται μέσα στον καλά σφραγισμένο φάκελο, που και αυτός θα βρίσκεται μέσα στην συστημένη επιστολή του Μέλους που ψηφίζει. Κατά τις αρχαιρεσίες ανοίγονται οι συστημένες επιστολές, ανευρίσκεται το όνομα του μέλους στον κατάλογο των μελών, διαγράφεται το όνομα και αμέσως με ευθύνη του Προέδρου, ο ειδικός ομοιόμορφος καλά σφραγισμένος φάκελος ρίχνεται μέσα στην κάλπη. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τα μέλη θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Εταιρείας να πιστοποιήσουν τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις ώστε να τους αποσταλεί έγκαιρα ο προσωπικός μοναδικός κωδικός εισόδου στην εφαρμογή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που θα επιλεχθεί. Παράλληλα θα τους διαβιβάζονται και αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία της ψηφοφορίας και τη χρήση της εκάστοτε εφαρμογής που θα χρησιμοποιηθεί.

ε. Κάθε ψηφοδέλτιο περιέχει έντεκα (11) στήλες:

Στην πρώτη στήλη γράφονται τα ονόματα των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου.

Στη δεύτερη στήλη γράφονται τα ονόματα των υποψηφίων για την πλήρωση των υπολοίπων θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην τρίτη στήλη γράφονται τα ονόματα των υποψηφίων για τις τακτικές και αναπληρωματικές θέσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Στην τέταρτη στήλη γράφονται τα ονόματα των υποψηφίων για το αξίωμα των Ελεγκτών.

Στην πέμπτη έως και τη δέκατη στήλη γράφονται τα ονόματα των υποψηφίων για την εκλογή της τριμελούς επιτροπής κάθε τμήματος του σωματείου.

Στην ενδέκατη στήλη γράφονται τα ονόματα των υποψηφίων για την πλήρωση των εκλόγιμων θέσεων της Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων.

στ. Για την εκλογή του εκπροσώπου των ειδικευομένων συντάσσεται χωριστό ψηφοδέλτιο, στο οποίο γράφονται τα ονόματα των υποψηφίων Παρέδρων μελών για την θέση. Το ψηφοδέλτιο κοινοποιείται όπως ορίζεται ανωτέρω στην παρ. γ’. Η ψηφοφορία για την εκλογή του εκπροσώπου των ειδικευομένων διεξάγεται απολειστικά ηλεκτρονικά, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. δ’ μέσω κατάλληλης πλατφόρμας και σε αυτήν ψηφίζουν μόνο τα Πάρεδρα μέλη. Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία διεξάγονται οι αρχαιρεσίες και το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση.

ζ. Τα θέματα που προκύπτουν κατά την διάρκεια της διεξαγωγής της ψηφοφορίας ή της διαλογής των ψήφων λύνονται με απόφαση της Επιτροπής με πλειοψηφία.

η. Τη λήξη της ψηφοφορίας αποφασίζει η Επιτροπή εφ’ όσον δεν υπάρχουν ή δεν προσέρχονται άλλοι ψηφοφόροι, όχι όμως πριν παρέλθει μία τουλάχιστον ώρα από την έναρξη της ψηφοφορίας.

θ. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων. Κάθε ψηφοδέλτιο αριθμείται και μονογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Μετά δε την λήξη της καταμέτρησης συντάσσεται πίνακας στον οποίο γράφονται όλα τα ονόματα των υποψηφίων και ο αριθμός των ψήφων που έλαβε ο καθένας, καθώς και πίνακας των εκλεγομένων μελών και τριών επιλαχόντων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και των εκλεγμένων για το αξίωμα των Ελεγκτών, Τμημάτων, Επιτροπών και του εκπροσώπου των παρέδρων μελών και μάλιστα κατά σειρά εκλογής. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων η εκλογή αποφασίζεται δια κλήρου. Οι πίνακες υπογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 20

α. Μετά την οριστική επικύρωση της εκλογής ο εκλεγείς Πρόεδρος καλεί μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή, τους υπόλοιπους συμβούλους για την συγκρότηση σε σώμα και την εκλογή Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εαν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία στη δεύτερη ψηφοφορία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

β. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η θέση του μέλους το οποίο παραιτήθηκε, συμπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί πληρώσεως κενουμένης θέσεως (παρ. δ. αυτού του άρθρου) μέσα σε τρείς μήνες από την παραίτησή του. Οι εν τω μεταξύ πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την αντικατάσταση του μέλους που παραιτήθηκε είναι έγκυρες.

γ. Όταν κενωθεί η θέση του Προέδρου για οποιοδήποτε λόγο, η θέση συμπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας και σε περίπτωση που αυτός δεν αποδεχθεί, κατόπιν εκλογής από τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ. Σε περίπτωση δε που αυτοί δεν αποδέχονται ή δεν μπορούν να αποδεχθούν την εκλογή, τότε το ζήτημα της αντικατάστασης του Προέδρου εισάγεται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός του επομένου διμήνου, με αποκλειστικό θέμα τη διενέργεια επαναληπτικών εκλογών για την κάλυψη της κενής θέσης. Μέχρι την εκλογή του νέου Προέδρου οι ενέργειες και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι νόμιμες.

δ. Όταν κενωθεί η θέση Συμβούλου για οποιοδήποτε λόγο, η θέση αυτή συμπληρώνεται από τους επιλαχόντες κατά σειρά εκλογής υποψηφίους για το ΔΣ και εφόσον απαιτηθεί, ο Πρόεδρος επαναλαμβάνει τη διαδικασία επανασύστασης του ΔΣ σε Σώμα. Σε περίπτωση δε που αυτοί δεν αποδέχονται ή δεν μπορούν να αποδεχθούν την εκλογή, τότε το ζήτημα της αντικατάστασης Συμβούλου ή Συμβούλων εισάγεται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός του επομένου τριμήνου, με αποκλειστικό θέμα τη διενέργεια επαναληπτικών εκλογών για την κάλυψη της κενής θέσης ή θέσεων. Μέχρι την εκλογή του νέου Συμβούλου ή Συμβούλων οι ενέργειες και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι νόμιμες.

ε. Μετά την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, συγκαλείται μερίμνη του νέου Προέδρου εντός του πρώτου δεκαπανθημέρου κοινή συνεδρίαση του απερχομένου και παραλαμβάνοντος Διοικητικού Συμβουλίου και γίνεται δια πρωτοκόλλων η παράδοση της γραμματείας, του ταμείου και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Ομοίως ενημερώνεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για εκκρεμούντα ζητήματα.

ΑΡΘΡΟ 21

α. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για 2 χρόνια και όλα τα μέλη του είναι επανεκλέξιμα.

β. Σύμβουλος ο οποίος αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται σε τρείς συνεχείς συνεδριάσεις, είναι δυνατόν να αντικατασταθεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις περι κενουμένων θέσεων διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 22

Εκτός από τις αρμοδιότητες που αναφέρονται σε άλλα άρθρα του καταστατικού, στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει:

α. Η διοίκηση, διαχείριση και παρακολούθηση των υποθέσεων της Εταιρείας

β. Η ευθύνη της διαχείρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.

γ. Η διαχείριση των οικονομικών πόρων της Εταιρείας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω.

δ. Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού.

ε. Η προπαρασκευή και εισήγηση επί των θεμάτων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

στ. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

ζ. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού κάθε αρχής και τρίτων.

θ. Η σύσταση επιτροπών μελέτης ή τέλεσης συγκεκριμένης εργασίας στα πλαίσια του σκοπού της Εταιρείας

ι. Η χορήγηση άδειας απουσίας στα μέλη του.

ια. Η σύναψη συμβάσεων με τις οποίες η Εταιρεία αποκτά δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις.

ιβ. Κάθε άλλη εργασία ή ενέργεια που αφορά τη Διοίκηση της Εταιρείας ή που ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο από το Νόμο ή το καταστατικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις αρμοδιότητες του σε ένα ή περισσότερα μέλη του με απόφαση του.

ΑΡΘΡΟ 23

α. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διάρκειας δύο (2) ετών. Αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που να καθιστούν αναγκαία την παράτηση της θητείας του, τότε αυτή αποφασίζεται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει και για τη διάρκεια της παράτασης της θητείας που σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, μια φορά τουλάχιστον κάθε μήνα στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο ή όταν ζητηθεί με έγγραφο από τρία μέλη του Συμβουλίου. Με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ μπορεί η συνεδρίαση να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία. Επί σοβαρού κωλύματος δύναται τα μέλη του Δ.Σ. να συμμετέχουν στη συνεδρίαση διαδυκτιακά.

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα είναι μεγαλύτερος των απόντων.

δ. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση που συζητούνται θέματα που αφορούν την προσωπική κατάσταση των μελών, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

ε. Κατά την συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη που παρίστανται, στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από αίτηση μελών οι γνώμες και οι προτάσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 24

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκτός από τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που αναφέρονται σε άλλα άρθρα του καταστατικού, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου:

α. Συγκαλεί το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει των συνεδριάσεων του και των Γενικών Συνελεύσεων.

β. Εισηγείται την λήψη μέτρων που αφορούν την πρόοδο της Εταιρείας ή την επίτευξη του σκοπού της.

γ. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα την αλληλογραφία της Εταιρείας.

δ. Εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων ή των αποφάσεων που τυχόν λαμβάνονται κατά τις επιστημονικές συγκεντρώσεις της Εταιρείας, κατόπιν αιτήσεως μέλους και μετά από ακριβή αιτιολόγηση. Η χορήγηση των αποσπασμάτων απαιτεί την έγκριση του Δ.Σ.

ε. Αριθμεί και μονογράφει τα βιβλία της Εταιρείας.

Τον Πρόεδρο εάν κωλύεται ή απουσιάζει, τον αντικαθιστά στα καθήκοντα και αρμοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος και εάν κωλύεται και αυτός, ένα άλλο από τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζεται κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 25

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Εκτός από τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που ορίζονται και σε άλλα άρθρα του καταστατικού, ο Γενικός Γραμματέας:

            α. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, των Γενικών Συνελεύσεων και όπου τηρούνται πρακτικά των επιστημονικών συγκεντρώσεων και άλλων πράξεων της Εταιρείας.

            β. Τηρεί το μητρώο των μελών και τα απαραίτητα βιβλία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας, ενεργεί την αλληλογραφία της Εταιρείας σύμφωνα με τις εντολές του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, τηρεί τα αρχεία και τις σφραγίδες της Εταιρείας.

            γ. Παραλαμβάνει τα έγγραφα έντυπα και επιστολές που στέλνονται, εκτός αυτών που απευθύνονται σε συγκεκριμένο πρόσωπο, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία της Εταιρείας.

            δ. Τον Γενικό Γραμματέα όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει άλλο μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 26

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ

Εκτός από τα καθήκοντα που ορίζονται και σε άλλα άρθρα του καταστατικού, ο ταμίας:

α. Φυλάσσει την σε χρήμα ή άλλη περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τις εισφορές των μελών, και είναι υποχρεωμένος να δίδει ακριβή λογοδοσία (ισολογισμό) κατά το τέλος κάθε οικονομικού έτους.

β. Εισπράττει κάθε ποσόν που καταβάλλεται ή περιέρχεται με οποιοδήποτε τρόπο στο ταμείο της Εταιρείας και εκδίδει τη σχετική απόδειξη.

γ. Φυλάσσει το μικρό ταμείο για τα τρέχοντα έξοδα της Εταιρείας και ενεργεί τις πληρωμές των υποχρεώσεων της Εταιρείας, επιμελείται δε και για την έκδοση των σχετικών επιταγών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα πιο πάνω άρθρα, παραλαμβάνοντας και φυλάσσοντας με ευθύνη του τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις.

δ. Τηρεί μέσω του λογιστικού γραφείου της εταιρείας βιβλίο απογραφής της περιουσίας της Εταιρείας και τα τακτικά βιβλία των εσόδων-εξόδων των οποίων οφείλει να υποβάλλει ενημερωτική κατάσταση όποτε του ζητηθεί προς την Γενική Συνέλευση και το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος ή ο Ταμίας εκτός από τα καθήκοντα που ορίζονται σε άλλα άρθρα του παρόντος καταστατικού διαχειρίζονται την περιουσία και διενεργούν τις πληρωμές και τις εισπράξεις βάσει των υποχρεώσεων της Εταιρίας από οιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας, φυλάσσοντας με ευθύνη τους τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο ταμίας αναπληρώνεται από άλλο μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Στην Εταιρεία λειτουργεί Επιστημονική – Εκπαιδευτική επιτροπή, η οποία ορίζεται από το Δ.Σ. και αποτελείται από:

 • Τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας ως προεδρεύοντα της Επιτροπής
 • Δύο (2) Πλαστικούς Χειρουργούς μέλη ΔΕΠ από Κλινικές που χορηγούν πλήρη ειδικότητα.
 • Δύο (2) Συντονιστές ή με ανάθεση συντονισμού Διευθυντές Δημοσίων Νοσοκομείων ή Διευθυντές Κλινικών Στρατιωτικών Νοσοκομείων που χορηγούν πλήρη ειδικότητα.
 • Ένας (1) ελευθεροεπαγγελματίας με αποδεδειγμένη επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια
 • Ο εκλεγμένος εκπρόσωπος των ειδικευομένων

Κύριο έργο της Επιτροπής είναι ο συντονισμός της συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης των Ελλήνων Πλαστικών Χειρουργών τόσο των Ειδικευομένων όσο και των Ειδικών και συγκεκριμένα :

α. Ο σχεδιασμός του ολοκληρωμένου κύκλου των εκπαιδευτικών μαθημάτων που διεξάγονται στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα, πλην του μηνός Αυγούστου, με δυνατότητα ταυτόχρονης διαδικτυακής συμμετοχής.

β. Η οργάνωση, σε συνεργασία με τις επιστημονικές επιτροπές της Εταιρείας, μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, σεμιναρίων, ημερίδων, διημερίδων και παντός είδους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την προαγωγή του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας.

γ.  Η συνεργασία με το ΔΣ της εταιρείας και την Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή εκάστου Πανελληνίου Συνεδρίου, για τον σχεδιασμό του Επιστημονικού Προγράμματος του Συνεδρίου.

      δ.   Συνεργασία με τις Πανεπιστημιακές Κλινικές Πλαστικής Χειρουργικής με σκοπό την υποστήριξη και συμμετοχή των Ελλήνων Πλαστικών Χειρουργών στα προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών των ελληνικών Πανεπιστημίων, εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών.

ε. Προτάσεις για την εκπαίδευση των Ελλήνων Πλαστικών Χειρουργών σε εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού.

στ. Συνεχής συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά όργανα και επιτροπές (UEMS, EBOPRAS) με σκοπό την εναρμόνιση της εκπαίδευσης των ειδικευομένων στην Πλαστική Χειρουργική στην Ελλάδα με εκείνη σε αντίστοιχα κέντρα της Ευρώπης. 

 

 ΑΡΘΡΟ 28

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 Στην Εταιρεία λειτουργεί Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων το έργο της οποίας συντονίζει ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Εταιρείας και (4) τέσσερα εκλεγμένα μέλη από την Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της πρώτης Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων θα ορισθούν με απόφαση του Δ.Σ. Κύριο έργο της επιτροπής αποτελεί η προάσπιση του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας, η προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της Εταιρείας, και ειδικότερα η ανάδειξη:

 

α. Θεμάτων άλλων επαγγελματιών ή επιχειρηματιών που βλάπτουν τα συμφέροντα της ειδικότητάς.

β. Θεμάτων ιατρών άλλων ειδικοτήτων που βλάπτουν τα συμφέροντα της ειδικότητάς.

γ. Θεμάτων μεταξύ Πλαστικών Χειρουργών μελών της Εταιρείας

δ. Θεμάτων που προκύπτουν από διαφημιστικές αναρτήσεις - προβολές (χορηγούμενες ή μη) σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα (Iστοσελίδες, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ΜΜΕ) που βλάπτουν τα συμφέροντα της ειδικότητας.

 

Υποχρέωση της Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων είναι η περαιτέρω αξιολόγηση και επεξεργασία των ανωτέρω θεμάτων και η εισήγηση προς το Δ.Σ. των πιθανών τρόπων επίλυσης και αντιμετώπισης αυτών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕΠΕΑΧ

Τα μέλη της Εταιρείας στην άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, θα διέπονται από τις κάτωθι γενικές αρχές και ιδεώδη:

 1. Θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο σύμφωνα με τα ανθρωπιστικά ιδεώδη σεβόμενοι πάντα την αξιοπρέπεια των ασθενών των.
 2. Θα είναι νομοταγείς, θα τιμούν τις αρχές του ιατρικού λειτουργήματος και κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θα διακατέχονται από αυτοπειθαρχία και αίσθημα ευθύνης.
 3. Θα ενδιαφέρονται (στο μέτρο του δυνατού), για τη βελτίωση των ιατρικών ικανοτήτων των, συμμετέχοντες στην συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και δεν θα διστάζουν να προσφέρουν τις επιστημονικές τους γνώσεις επ’ ωφελεία του συνόλου.
 4. Θα ενδιαφέρονται για την προστασία του κοινωνικού συνόλου και της ειδικότητας, από εκείνους που καταστρατηγούν κανόνες δεοντολογίας ή είναι αποδεδειγμένης επαγγελματικής ανεπαρκείας.
 5. Σε καταστάσεις επειγούσης ανάγκης, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους προσήκοντος όπου αυτό ζητηθεί.
 6. Θα διακατέχονται από πνεύμα δικαιοσύνης και εντιμότητος στις συναλλαγές τους και θα μεριμνούν οι αμοιβές τους να είναι ανάλογες της σοβαρότητας της εκάστοτε ιατρικής πράξεως πάντα σε συνάρτηση και με την φύση των παρεχομένων υπηρεσιών.
 7. ∆εν θα αντιτίθενται στην συγκρότηση ιατρικού συμβουλίου όπου αυτό απαιτείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου τίθεται σε αμφιβολία η ποιότητα των παρασχεθησών ιατρικών υπηρεσιών ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο χειρισμό καταστάσεων, είναι δυνατόν να ζητείται συνδρομή από τα προς τούτο θεσμοθετημένα όργανα της εταιρείας.
 8. Θα μεριμνούν κατά την έκδοση γνωματεύσεων, ώστε να εκθέτουν με λιτότητα και σαφήνεια τα πραγματικά περιστατικά, περιγράφοντας ευρήματα εκ της αντικειμενικής εξέτασης και θα προσδιορίζουν την κατά την κρίσιν τους απαιτούμενη θεραπεία, αποφεύγοντας σχολιασμούς και προσωπικές κρίσεις, αναφέροντας πάντα σύμφωνα με το νόμο το σκοπό έκδοσής των και το λήπτη.
 9. Θα χορηγούν φάρμακα ή σκευάσματα ή θεραπευτικά σχήματα και θα κάνουν χρήση συσκευών μόνο αποδεδειγμένης θεραπευτικής αξίας και πάντα προς όφελος των ασθενών τους.
 10. Θα τηρούν το ιατρικό απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα έναντι τρίτων ως ο νόμος επιβάλλει, εκτός αν ζητηθεί κατάθεση ενώπιον δικαστικών αρχών κατόπιν σύννομης κλητεύσεως.
 11. Θα τιμούν τα ιδεώδη του ιατρικού επαγγέλματος και θα προσπαθούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που στοχεύουν στην βελτίωση του συστήματος υγείας, της ειδικότητος και της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών.
 12. Ο ιατρός οφείλει να σέβεται την ιατρική αμοιβή και απαγορεύεται να συμμετέχει σε ιστοσελίδες εκπτωτικών προσφορών.
 13. Αποτελούν παραπτώματα δεοντολογικής συμπεριφοράς και ελέγχονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της εταιρείας με πρόταση του ∆.Σ.:

α. Τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις ∆ικαστηρίων για ατιμωτικά εγκλήματα (ενδεικτικά απάτη, υπεξαίρεση, κλοπή) ή υποθέσεις που άπτονται της ιατρικής ηθικής και των Νόμων.

β. Η δημοσίευση παραπλανητικών κειμένων ή διαφημίσεων με σκοπό την δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων ή ανέφικτων προσδοκιών στο κοινό, όσον αφορά την υπεροχή μεθόδων ή προσωπικών ικανοτήτων έναντι των άλλων ειδικών συναδέλφων. Η κατά τον ίδιο τρόπο διάδοση ιδεών ή απόψεων με σκοπό την πρόκληση ανασφάλειας, φόβου ή συναισθηματικής αστάθειας του κοινού, ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες συναδέλφων και την δημιουργία πνεύματος διακρίσεων και επαγγελματικής απαξίωσης μεταξύ των συναδέλφων.
          γ. Η διάδοση μέσω εντύπων ή ηλεκτρονικών Μέσων Μ.Ε., ιδεών ή απόψεων με σκοπό την αυτοπροβολή και με αναφορά στο πρόσωπο συγκεκριμένου συναδέλφου, ως το κατ’ εξοχήν ικανό να εκτελεί συγκεκριμένο είδος πλαστικών επεμβάσεων υπερέχοντας έναντι των άλλων ειδικών συναδέλφων με σκοπό την επαγγελματική επικράτηση.

δ. Η δημόσια ή ενώπιον τρίτων έκφραση υποτιμητικών σχολίων για άλλους συναδέλφους.

ε. Η χρήση επιστημονικών τίτλων ή κρατικών θέσεων ή Πανεπιστημιακών ή Μεταπτυχιακών διπλωμάτων μη νομίμως κεκτημένων προς δημιουργία εντυπωσιασμού και αθέμιτου ανταγωνισμού.

στ. Διαγωγή μέλους αντίθετη προς το κύρος και τα συμφέροντα της Εταιρείας, παραβίαση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, απειθαρχία προς τις διατάξεις του καταστατικού και ψευδής μήνυση εις βάρος της Εταιρείας.

 

ΑΡΘΡΟ 30

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΠΣ) αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά και εκλέγεται μεταξύ των Τακτικών μελών της Εταιρείας τα οποία είναι εγγεγραμμένα από δεκαετίας τουλάχιστον στην Εταιρεία.

Η εκλογή των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνεται μαζί με την εκλογή των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου όπως ορίζεται πιο πάνω στο άρθρο 18 και με την αντίστοιχη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19. Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας δεν δύναται να συμμετέχουν στο Π.Σ.

Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι για δύο (2) χρόνια και συμπίπτει με την θητεία των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου παρατείνεται για όσο χρονικό διάστημα πιθανόν να παραταθεί και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει πάντοτε σε ολομέλεια, προεδρεύεται από το μέλος που πλειοψήφησε ή σε περίπτωση ισοψηφίας από το αρχαιότερο στο επάγγελμα μέλος και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία.

Στις συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου, παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο Γραμματέας του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ο οποίος τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τα οποία υπογράφονται από τα μέλη και τηρούνται μυστικά.

Μόλις υποβληθεί προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο καταγγελία κατά μέλους ή εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε παράπτωμα, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και αποφασίζει με αιτιολογημένη απόφαση του εάν θα ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ή όχι. Σε καταφατική περίπτωση διαβιβάζεται ο φάκελος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει το ενδιαφερόμενο μέλος σε απολογία τάσσοντας ορισμένη προθεσμία. Μπορεί επίσης να αναθέσει σε κάποιο από τα μέλη του την εξέταση μαρτύρων.

Μετά την απολογία ή την μη εμφάνιση του μέλους μέσα στην προθεσμία που έταξε, το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδίδει την οριστική του απόφαση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την απολογία ή την λήξη της προθεσμίας που τάχθηκε. Απόφαση για επιβολή πειθαρχικής ποινής σε μέλος του ΔΣ ή ΠΣ λαμβάνεται χωρίς να συμμετέχει το πειθαρχικά διωκόμενο μέλος. Την απόφαση του αυτή γνωστοποιεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο στον ενδιαφερόμενο μέλος και την αποστέλλει μέσα σε 15 ημέρες από την έκδοσή της με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Το μέλος που τιμωρείται έχει το δικαίωμα μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα που παρέλαβε την απόφαση, να καταθέσει στον γραμματέα του ∆ιοικητικού Συμβουλίου έφεση κατά της απόφασης.

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε τέτοια περίπτωση να αναπέμψει στην προσεχή Γενική Συνέλευση η οποία δικάζοντας σε δεύτερο βαθμό, έχει την εξουσία να επικυρώσει ή να ακυρώσει την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή να διατάξει νέα εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 31

Ως πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται:

    α.  Παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων των μελών που επιβάλλονται από τις διατάξεις του καταστατικού ή των Νόμων.

    β. ∆ιαγωγή αναξιοπρεπής ή ασυμβίβαστη προς το λειτούργημα του ιατρού.
    γ.  Αποδεδειγμένη αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ιατρού, ακόμη και αν αυτό δεν αποτελεί ποινικά διώξιμη πράξη.

    δ. Πράξεις κατά των σκοπών της εταιρείας.

 

ΑΡΘΡΟ 32

Οι επιβαλλόμενες από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ποινές είναι:

    α. Επίπληξη

    β.  Προσωρινή διαγραφή μέχρι ενός έτους

    γ. Οριστική διαγραφή από τα μητρώα της Εταιρείας

 

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ως Ελεγκτές της Εταιρείας εκλέγονται δύο από τα Τακτικά μέλη της Εταιρείας, με θητεία δύο χρόνων, η οποία συμπίπτει με την θητεία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 18 και 19 του καταστατικού.

Οι ελεγκτές ελέγχουν τα βιβλία και γενικά την διαχείριση της περιουσίας από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλουν έκθεση προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου δύο (2) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, στην οποία για οποιοδήποτε λόγο θα λογοδοτήσει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ή οποτεδήποτε τους ζητηθεί με έγγραφο από το 1/3 των Τακτικών και Ομότιμων μελών της Εταιρείας.

Οι εκθέσεις των Ελεγκτών υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 34

Η Εταιρεία οργανώνει συγκεντρώσεις επιστημονικού περιεχομένου (όπως ενδεικτικά Συνέδρια- Ημερίδες- Σεμινάρια κ.τ.λ.).

Οι συγκεντρώσεις αυτές οργανώνονται από το ∆ιοικητικό και τα Τμήματα με την επιστασία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.

Οι λεπτομέρειες της οργάνωσης και της διεξαγωγής των συγκεντρώσεων καθώς και ο αριθμός αυτών που θα συμμετάσχουν ως οργανωτική επιτροπή, καθορίζονται κάθε φορά από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.

Η Εταιρεία εκπροσωπείται στις αντίστοιχες προς την ειδικότητα Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Επιστημονικές Εταιρείες και Οργανώσεις με Τακτικά Μέλη της, με πρόταση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και έγκριση του Π.Ι.Σ. όπου απαιτείται.

Η Εταιρεία οργανώνει το Πανελλήνιο Συνέδριο ανά διετία, καθώς και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες. Μελετά, προτείνει, σχεδιάζει και υλοποιεί πρόγραμμα μεταπτυχιακής εκπαιδεύσεως, καθώς και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης της ειδικότητας της Πλαστικής Χειρουργικής σε όλα τα θέματα του Γνωστικού της Αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 35

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβαίνει (κατόπιν εγκρίσεως, εφόσον απαιτείται και σύμφωνα με το νόμο προστασίας προσωπικών δεδομένων) σε δημοσίευση ή εκτύπωση των κατά την διάρκεια των πιο πάνω δραστηριοτήτων, ανακοινώσεων, ομιλιών ή εργασιών χωρίς οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης αυτών που παρουσιάζουν τις ανακοινώσεις, τις εργασίες ή των ομιλητών.

Η Εταιρεία απονέμει ηθικές αμοιβές και χρηματικά έπαθλα τα οποία είναι:

 1. Έπαινος
 2. Τιμητική πλακέτα
 3. Χάλκινο μετάλλιο
 4. Αργυρούν μετάλλιο
 5. Χρυσούν μετάλλιο
 6. Χρηματικό έπαθλο

Η σχεδίαση των ανωτέρω, ανατίθεται στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του οποίου θα ορισθούν και οι προϋποθέσεις απονομής των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ́

ΠΑΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -
∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 36

Εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά μνημονεύεται πιο πάνω, τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου παύονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 15 και 16, εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος ο οποίος πρέπει και να μνημονεύεται στην απόφαση. Το μέλος που παύθηκε, αντικαθίσταται από την Γενική Συνέλευση κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού περί πληρώσεως κενούμενης θέσης συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 37

Η διάλυση της Εταιρείας επέρχεται:

α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται έκτακτα για αυτό το λόγο και στην οποία παρίστανται τα 4/5 τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η σχετική δε απόφαση πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών που είναι παρόντα είτε

β. Ευθύς ως ο αριθμός των μελών είναι μικρότερος από είκοσι.

Η περιουσία της Εταιρείας μετά την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας, εάν δεν αποφασισθεί διαφορετικά από την Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφασίσει την διάλυση, μεταβιβάζεται από τον κατά την διάλυση της Εταιρείας Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, ή εαν δεν υπάρχει Πρόεδρος από τα εναπομείναντα κατά την διάλυση μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, προς τα οποία παρέχεται με το καταστατικό αυτό η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, διατίθεται για τον εξοπλισμό μονάδος Πλαστικής Χειρουργικής κατά προτίμηση νεοϊδρυθείσης. Ομοίως δωρίζεται και η Βιβλιοθήκη.

ΑΡΘΡΟ 38

Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία παρίστανται τα 2/3 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, δηλαδή είναι ταμειακώς εντάξει κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος και η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

Σε περίπτωση που οι επιστημονικές εταιρείες πράγματι καταστούν μετά από τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού καθεστώτος τα αρμόδια όργανα για την εκπαίδευση και ειδίκευση των ιατρών, σύμφωνα με την πρόταση του ΚΕΣΥ, η ∆ιοίκηση της εταιρείας οφείλει αμελλητί να συγκαλέσει ΓΣ για την τροποποίηση του καταστατικού της ΕΕΠΕΑΧ, ώστε αυτό να εναρμονιστεί αναλόγως εφόσον δεν έχει προβλεφθεί από το ισχύον καταστατικό. Και τούτο, με δεδομένο ότι είναι η Εταιρεία είναι η μόνη αντιπροσωπευτική επιστημονική εταιρεία για την ειδικότητα της Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής και συνακόλουθα ο πλέον κατάλληλος φορέας για την ανάληψη του εκπαιδευτικού προγράμματος και χορήγησης ειδικότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ́

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 39

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη ∆εκεμβρίου του ιδίου έτους πλην του έτους της απολογιστικής συνέλευσης που η λήξη του είναι η τελευταία ημέρα του μηνός που προηγείται της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 40

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 41

Το παρόν καταστατικό της εταιρείας που συντάχθηκε αρχικά την 20-3-1969 και τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 4-3-1993, 28-3-1997, 29-11-2003, 18-1-2014 περιέχει 41 άρθρα μετά από τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα την 18-3-2023 από τη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Μαρούσι, 18.03.2023

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Η. Αθανασόπουλος

Σ. Βούρτσης