Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΕΕΠΕΑΧ) που ιδρύθηκε το 1969, είναι Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοποικού χαρακτήρα και εκπροσωπεί την πλειονότητα των πλαστικών χειρουργών της Ελλάδας.

Το κύριο αντικείμενο της ΕΕΠΕΑΧ είναι η προαγωγή της ειδικότητας με τη διάδοση και ενίσχυση της έρευνας, η διοργάνωση πάσης φύσεως επιστημονικών εκδηλώσεων (συνεδρίων κλπ), η συνεργασία με άλλα επιστημονικά σώματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, η εποπτεία και πιστή τήρηση των νόμων και κανονισμών που αφορούν τα καθήκοντα και δικαιώματα των Πλαστικών Χειρουργών και γενικώς η συμμετοχή της σε όλα τα επιστημονικά θέματα που αφορούν την ειδικότητα.

  • ΤΑΚΤΙΚΑ που είναι οι πλαστικοί χειρουργοί που είναι εγκατεστημένοι και ασκούν το επάγγελμα του Πλαστικού Χειρουργού στην Ελλάδα.
  • ΟΜΟΤΙΜΑ που είναι αποσυρόμενα από την ενεργό δραστηριότητα πρώην τακτικά.
  • ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ που είναι πλαστικοί χειρουργοί που κατοικούν στην αλλοδαπή και είναι αναγνωρισμένα από την εθνική εταιρεία της χώρας στην οποία διαμένουν.
  • ΕΠΙΤΙΜΑ που είναι άτομα που συνέβαλαν ή συμβάλλουν με οποιοδήποτε εξέχοντα τρόπο στην επίτευξη των σκοπών της ΕΕΠΕΑΧ - Ο τίτλος του Επιτίμου Μέλους είναι τιμητική διάκριση που απονέμει η Εταιρεία.
  • ΠΑΡΕΔΡΑ που είναι ιατροί που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστο ένα έτος εκπαίδευσης στην Πλαστική Χειρουργική σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά κέντρα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Τα μέλη της Εταιρείας πρέπει να πληρούν όλες τις νομικές και δεοντολογικές προϋποθέσεις που έχει θεσμοθετήσει το κράτος για την άσκηση του επαγγέλματος, δηλαδή να κατέχουν τον τίτλο ειδικότητας Πλαστικής Χειρουργικής από την οικεία Νομαρχία και να είναι μέλη του τοπικού Ιατρικού Συλλόγου.

Η ΕΕΠΕΑΧ διαθέτει ιδιόκτητα γραφεία στην Λ. Κηφισίας 32 Μαρούσι (Μέγαρο Ατρίνα, Κτίριο Β) και γραμματειακή υποστήριξη. Πρωτοστατεί σε όλες τις επιστημονικές δραστηριότητες στη Ελλάδα και στο Εξωτερικό και διοργανώνει κάθε δύο χρόνια το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

Η ΕΕΠΕΑΧ είναι μέλος της παγκόσμιας οργάνωσης INTERNATIONAL CONFEDERATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY και της Ευρωπαϊκής Ένωσης UEMS (Union Europeenne des Medicins Specialistes) και της EBOPRAS (European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery). Στα επιστημονικά αυτά σώματα, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργώς με επίσημους εκπροσώπους (delegates).

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΕΕΠΕΑΧ) που ιδρύθηκε το 1969, είναι Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοποικού χαρακτήρα και εκπροσωπεί την πλειονότητα των πλαστικών χειρουργών της Ελλάδας.

Το κύριο αντικείμενο της ΕΕΠΕΑΧ είναι η προαγωγή της ειδικότητας με τη διάδοση και ενίσχυση της έρευνας, η διοργάνωση πάσης φύσεως επιστημονικών εκδηλώσεων (συνεδρίων κλπ), η συνεργασία με άλλα επιστημονικά σώματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, η εποπτεία και πιστή τήρηση των νόμων και κανονισμών που αφορούν τα καθήκοντα και δικαιώματα των Πλαστικών Χειρουργών και γενικώς η συμμετοχή της σε όλα τα επιστημονικά θέματα που αφορούν την ειδικότητα.

  • ΤΑΚΤΙΚΑ που είναι οι πλαστικοί χειρουργοί που είναι εγκατεστημένοι και ασκούν το επάγγελμα του Πλαστικού Χειρουργού στην Ελλάδα.
  • ΟΜΟΤΙΜΑ που είναι αποσυρόμενα από την ενεργό δραστηριότητα πρώην τακτικά.
  • ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ που είναι πλαστικοί χειρουργοί που κατοικούν στην αλλοδαπή και είναι αναγνωρισμένα από την εθνική εταιρεία της χώρας στην οποία διαμένουν.
  • ΕΠΙΤΙΜΑ που είναι άτομα που συνέβαλαν ή συμβάλλουν με οποιοδήποτε εξέχοντα τρόπο στην επίτευξη των σκοπών της ΕΕΠΕΑΧ - Ο τίτλος του Επιτίμου Μέλους είναι τιμητική διάκριση που απονέμει η Εταιρεία.
  • ΠΑΡΕΔΡΑ που είναι ιατροί που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστο ένα έτος εκπαίδευσης στην Πλαστική Χειρουργική σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά κέντρα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Τα μέλη της Εταιρείας πρέπει να πληρούν όλες τις νομικές και δεοντολογικές προϋποθέσεις που έχει θεσμοθετήσει το κράτος για την άσκηση του επαγγέλματος, δηλαδή να κατέχουν τον τίτλο ειδικότητας Πλαστικής Χειρουργικής από την οικεία Νομαρχία και να είναι μέλη του τοπικού Ιατρικού Συλλόγου.

Η ΕΕΠΕΑΧ διαθέτει ιδιόκτητα γραφεία στην Λ. Κηφισίας 32 Μαρούσι (Μέγαρο Ατρίνα, Κτίριο Β) και γραμματειακή υποστήριξη. Πρωτοστατεί σε όλες τις επιστημονικές δραστηριότητες στη Ελλάδα και στο Εξωτερικό και διοργανώνει κάθε δύο χρόνια το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

Η ΕΕΠΕΑΧ είναι μέλος της παγκόσμιας οργάνωσης INTERNATIONAL CONFEDERATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY και της Ευρωπαϊκής Ένωσης UEMS (Union Europeenne des Medicins Specialistes) και της EBOPRAS (European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery). Στα επιστημονικά αυτά σώματα, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργώς με επίσημους εκπροσώπους (delegates).

Σύντομη Ιστορία της Ελληνικής Πλαστικής Χειρουργικής

Παρ' όλο που οι ρίζες της ειδικότητας, όπως άλλωστε και πολλών άλλων κλάδων της ιατρικής, βρίσκονται στην Ελληνική Αρχαιότητα, μόλις τα τελευταία πενήντα περίπου χρόνια σημειώθηκε πραγματική ανάπτυξη και καθιέρωση της Πλαστικής Χειρουργικής στην Ελλάδα. Η σύγχρονη αυτή ειδικότητα αναπτύχθηκε κυρίως στην Μεγάλη Βρετανία και στις ΗΠΑ μετά από τους δύο παγκόσμιους πολέμους.

Θεμελιωτής της ειδικότητα στη χώρα μας θεωρείται ο αείμνηστος Γεώργιος Πολυκράτης, ο οποίος εργάστηκε σε διάφορα νοσοκομεία και προέβαλε και καθιέρωσε την ειδικότητα μέσα στην ιατρική κοινότητα και στο ευρύ κοινό. Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλαν και άλλοι πρωτεργάτες όπως ο Παναγιώτης Κακκαράς, ο Γεώργιος Κότσιανος, ο Μιλτιάδης Σταυράκης, ο Ιωάννης Κυρτάτας, ο Παναγιώτης Κολιόπουλος, ο Νικόλαος Σγούρας και άλλοι.

Η πρώτη κλινική που αναγνωρίστηκε ως εκπαιδευτικό κέντρο για ειδίκευστη των ιατρών στην Πλαστική Χειρουργική ήταν η Κλινική του ΚΑΤ με διευθυντή τον Παναγιώτη Κακκαρά και ακολούθως η Κλινική του Νοσοκομείου ΙΚΑ "ΠΕΝΤΕΛΗ" με διευθυντή τον Μιλτιάδη Σταυράκη. Πολύ γρήγορα διακεκριμένοι Πλαστικοί Χειρουργοί στελέχωσαν διάφορες άλλες κρατικές κλινικές και άλλοι δραστηριοποιήθηκαν στο ελεύθερο επάγγελμα όπως ο Αλέξανδρος Παπαϊωάννου. Σήμερα, στον δημόσιο φορέα υπάρχουν δεκαπέντε Κλινικές πλαστικής Χειρουργικής. Βεβαίως ο αριθμός αυτός δεν είναι καθόλου επαρκής. Στόχος θα πρέπει να είναι κάθε γενικό νοσοκομείο να διαθέτει μονάδα πλαστικής χειρουργικής ή τουλάχιστο σύμβουλο στην ειδικότητα αυτή. Στον ιδιωτικό φορέα πολλοί Πλαστικοί Χειρουργοί επιτελούν αξιόλογο και υψηλού επιπέδου επιστημονικό έργο στις διάφορες κλινικές με τις οποίες συνεργάζονται.